top of page

שָׁלוֹם

  SJALOM WELKOM           SHALOM WELCOME 

EVEN VOORSTELLEN

Beit Shiloach is een Messiaanse Joodse Gemeente, waar Messiaanse Joden en Christenen samen de G'd van Israel aanbidden. Beit is het Hebreeuwse woord voor huis, dat ook familie kan betekenen. Beit Shiloach is dus: De familie van Shiloach! Wij zijn een familie van talmidiem leerlingen van Rabbi Jesjoea de Messias. Shiloach komt van het Hebreeuwse woord Shalach: van de wortel die wegzenden, uitzenden, zenden betekent. Shiloach verwijst voor ons naar Jesjoea de Messias, als de gezondene van G’d. In Jochanan / Joh.9:4 - 7 staat het volgende geschreven:

"Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Shiloach (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug".


LET US INTRODUCE OURSELF 

Beit Shiloach is a Messianic Jewish Congregation, where Messianic Jews and Christians worship the G-d of Israel together. Beit is the Hebrew word for home, which can also mean: family. Beit Shiloach is: The family of Shiloach! We are a family of talmidim / students of Rabbi Yeshua the Messiah. Shiloach comes from the Hebrew word Shalach: from the root that means: to send away, sending, to send. Shiloach refers to Yeshua the Messiah, as the one sent by G-d. In Yochanan / John 9:4 - 7 the following is written:​


"We must do the work of the One who sent Me, so long as it is day! Night is coming when no one can work. 5 While I am in the world, I am the light of the world.” 6 Having said these things, He spat on the ground, made mud with the saliva, and spread the mud on the blind man’s eyes. 7 He told him, “Go, wash in the Pool of Siloam” (which is translated Sent). So he went away, washed, and came back seeing".


We invite you to look around our website and visit our congregation.

ONZE SAMENKOMSTEN       

ONZE SAMENKOMSTEN ZIIJN OP ELKE SJABBAT (ZAT.) 

OM 11.00 UUR. HARTELIJK WELKOM! KLIK hier voor locatie!


Wij vieren de wekelijkse sjabbat en de Bijbelse / Joodse feesten. De samenkomsten zijn in Nederlands en Engels. In onze samenkomsten volgen wij Joodse tradities, zoals: Barachoe, Sjema en andere gebeden uit de Sidoer (Joods gebedenboek); volgen wij de parasjot hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Verder is er Messiaans - Joodse lofprijs, aanbidding. 


OUR MEETINGS

OUR SHABBAT MEETING (SAT) AT 11 AM. WELCOME! CLICK here for location! 

We observe the weekly Shabbat and the Biblical / Jewish festivals. The meetings are in Dutch and English. In our meetings we follow Jewish traditions, such as: Barachu, Shema and other prayers from the Siddur (Jewish prayer book); we follow the parashot hashavuah (weekly Torah and Haftarah readings). Furthermore, there is Messianic - Jewish praise, worship.

BEET TEFILA - HUIS VAN GEBED

Samen bidden - zondag t/m woensdag ‘s avonds van 19:30u tot 20:30u. Deelneming is alleen mogelijk via Skype / WhatsApp. Maandag avond is alleen in Nederlands. Woensdag avond is alleen via WhatsApp.


BEIT TEFILAH - HOUSE OF PRAYER

Praying together – Sunday evening to Wednesday evening from 7:30 pm to 8:30 pm. Participation is only through Skype/WhatsApp. Monday evening is only in Dutch. Wednesday evening is only through WhatsApp. 


BEET HA MIDRASJ - HUIS VAN STUDIE

Elke donderdag avond bestuderen wij samen de wekelijkse sidra (Tora-lezing) van 20:00u tot 21:30u. Deelneming is mogelijk bij David en Caroline thuis of via Skype / WhatsApp. 


BEET HA-MIDRASH - HOUSE OF STUDY

Every Thursday evening we study together the weekly sidra (Torah reading) from 8:00 pm to 9:30 pm. You are welcome to come to the home of David and Caroline. Participation is also possible through Skype / WhatsApp. 


Om deel te nemen aan de studie en het samen bidden kunt u contact met ons opnemen per e-mail: 

shiloach.info@gmail.com.


To participate in study and prayer, you can contact us by e-mail: shiloach.info@gmail.com

ONZE VISIE 

Het Messiaanse Jodendom is een herstel beweging. Het is het herstel van een Bijbels Messiaans Joods geloof. Daarom is onze visie: TIKOEN (herstel). Dit herstel willen wij uitwerken door:

eerst de boodschap van tikoen, d.w.z. het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (het Koninkrijk van G'd) en Jesjoea de Messias, bekend te maken aan Joodse mensen.

Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Messias, want het is de kracht van G-d tot redding voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek (Rom.1:16)

Tikoen van het zijn van talmidiem (leerlingen) van Rabbi Jesjoea de Messias en het onderwijzen van Zijn Tora-leer.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Roeach haKodesj (HG), hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt.28:19)

Tikoen van onze levens (Tikoen Nefesj) door de werking van de Roeach haKodesj (Heilige Geest).

De vrucht van de Roeach (Geest) is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)

OUR VISION

Messianic Judaism is a restoration movement. That is why our vision is: Tikkun (restoration). We want to work out this restoration by:

first to make the message of tikkun, that is, the good news of the Kingdom of God and Yeshua the Messiah, known to Jewish people.


For I am not ashamed of the Good News, for it is the power of God for salvation to everyone who trusts—to the Jew first and also to the Greek. Rom.1:16


to put at the center the restoration of being talmidim (students) of Rabbi Yeshua the Messiah and His Torah teaching.


Go therefore and make talmidim of all nations, immersing them in the name of the Father and the Son and the Ruach ha-Kodesh, teaching them to observe all I have commanded you. And remember! I am with you always, even to the end of the age. Matt.28:19


to accomplice the restoration of our lives (Tikkun Nefesh) through the working of the Ruach haKodesh (Holy Spirit).


But the fruit of the Ruach is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control—against such things there is no law. Gal.5:22

VOORGANGERS ECHTPAAR

IIn juni 1982 kwam de Britse / Canadese Caroline Dee naar Nederland. Zij begon daar te werken voor ‘Jeugd met een Opdracht’. Tijdens een bijeenkomst in juli 1982, waar Derek Prince de spreker was, sprak G’d tot Caroline om voor Israël een gebedsgroep te starten. G’d bracht mensen op haar pad die ook een hart hadden voor het Joodse volk, en zo begon de  gebedsgroep. David had een driejarige Bijbelschool gedaan en begon bij  ‘Jeugd met een Opdracht’ als een vrijwilliger te werken. Hij sloot zich in 1982 bij deze gebedsgroep aan. Caroline en David vonden elkaar.  Ze deelden allebei een liefde en roeping voor het Joodse volk.  Ze trouwden op in 1984. Inmiddels hebben zij nu drie volwassen kinderen en zeven kleinkinderen. Samen gingen David en Caroline voor een aantal jaren op sjabbat naar een synagoge.  Later werd er vanuit de gebedsgroep gebeden voor het ontstaan van een Messiaanse Joodse gemeente in Amsterdam. Een paar jaar later werden die gebeden verhoord. David en Caroline waren in 1991 betrokken bij de oprichting van Beth Yeshua.  Na 14 jaar daar Jesjoea te hebben gediend, werd het hen duidelijk dat G’d wilde dat zij zelf in Amsterdam een andere Messiaanse Joodse Gemeente zouden oprichten. En zo is op 30 Kislev 5766/31 december 2005, op Chanoeka, de Messiaanse Joodse Gemeente  Shiloach Messianic Fellowship opgericht. In 2018 werd de naam van de gemeente veranderd in Beit Shiloach.


David & Caroline Warnink zijn zo’n 30 jaar betrokken bij de Messiaanse Joodse beweging en sinds 2002 lid van de MJAA (Messianic Jewish Alliance of America). Beit Shiloach is sinds 2010 verbonden met de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues). Op 10 januari 2019 ontving David vanuit de IAMCS de ordinantie tot Messiaanse voorganger.PASTORS COUPLE

In June 1982 the British / Canadian Caroline Dee came to the Netherlands. She started working there for 'Youth with a Mission'. At a meeting in July 1982, where Derek Prince was the speaker, G-d spoke to Caroline to start a prayer group for Israel. He brought people on her path who also had a heart for the Jewish people, and so the prayer group began. David had completed a three-year Bible school and began to work as an volunteer  at Youth with a Mission. He joined this prayer group in 1982. Caroline and David found each other. They both shared a love and calling for the Jewish people. They got married on in 1984. They now have three adult children and seven grandchildren. For a number of years David and Caroline went on shabbat  to a synagogue. Later, the prayer group prayed for the creation of a Messianic Jewish congregation in Amsterdam. A few years later, those prayers were answered. David and Caroline were part off in the founding of 'Beth Yeshua' in 1991. After 14 years of serving Yeshua there, it became clear to them that G-d wanted them to establish another Messianic Jewish Congregation in Amsterdam. And so on Kislev 30, 5766/December 31, 2005, on Hanukkah, the Messianic Jewish Congregation Shiloach Messianic Fellowship was established. In 2018 the name of the congregation was changed to Beit Shiloach.


David & Caroline Warnink have been involved in the Messianic Jewish movement for about 30 years and have been members of the MJAA (Messianic Jewish Alliance of America) since 2002. Beit Shiloach has been associated with the IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues) since 2010. On January 10, 2019, David received the ordinance as a Messianic Pastor from the IAMCS.

Beit Shiloach is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations en Synagogues).  David heeft via hen de ordinantie ontvangen tot Messiaanse voorganger. 


Beit Shiloach is a member of the IAMCS ( International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues). David received through them his ordination to be a Messianic pastor.

De Messiaanse Joodse Alliantie van Amerika

Messianic Jewish Alliance of America 

De Messiaans Joodse gemeente Beit Shiloach is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor de gemeente voor u aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor onze ANBI gegevens klikt u op het ANBI logo.

              ALS U ONS EEN GIFT WIL GEVEN, KLIK DAN OP DE BANNER HIERONDER. DANK U WEL! 

De foto's en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2018 - 5778 Beit Shiloach. © Foto's: Wikimedia; Joods Cultureel Kwatier; iStock by Getty Images; David Warnink.

bottom of page