top of page

Waarom noemen wij onszelf geen kerk?

We zijn een Messiaanse Joodse gemeente. Een gemeente voor Joodse mensen en allen die zich met hen verbonden weten. Een kerk is een Christelijke gemeente, die zich verbonden voelt met het Christendom en haar traditie. Voor de meeste Joodse mensen wordt het Christendom gezien als een anti-Joods geloof. Geen wonder, omdat de Christelijke kerk Joods bloed aan haar handen heeft. Wij belijden ons geloof als een Joods Messiaans geloof, dat zich verbonden voelt met de Joodse identiteit en haar tradities. Daarom noemen wij onszelf geen kerk.

Waarom schrijven wij G’d, met een apostrof i.p.v. een o ?

Vanuit het Rabbijnse Jodendom wordt dit gedaan uit respect voor G’d, de Eeuwige Koning en Zijn heilige Naam. Voor ons is er nog een andere reden. Er wordt vandaag vanuit allerlei religies gesproken over God. Hierdoor lijkt het dat zij allen in dezelfde God geloven. Voor ons is God de G’d van Avraham, Jitschak en Ja’akov. Hij is de enige ware G’d. En om dit onderscheid te maken, gebruiken wij de apostrof in plaats van de o.

Waarom vieren wij in onze gemeente de Joodse feesten?

De meeste feesten die wij vieren, zijn eigenlijk geen Joodse feesten. Het zijn de Bijbelse feesten van de G’d van Israël. Je kunt dat lezen in Lev. 23. Het zijn de feesten van G’d die Hij gegeven heeft aan het Joodse volk en door wil geven aan alle gelovigen uit de volkeren. Naast de feesten die worden beschreven in Lev. 23 zijn er nog twee andere feesten, namelijk Chanoeka en Poeriem. Het zijn feesten die de overwinning vieren over de vijanden van het Joodse volk. Als deze overwinningen niet hadden plaats gevonden, zou het Joodse volk er vandaag niet meer zijn. Er zou geen Bijbel zijn, en de Messias zou niet hebben kunnen komen.

Waarom dragen sommige mannen in onze gemeente een keppel of kippa?

Sommigen mannen dragen een keppel of kippa. Het is een Rabbijns Joodse traditie, waar mee je kunt tonen dat je een Joods geloof hebt. Een ieder staat vrij om dit wel of niet te doen. 

Waarom dragen sommige Joodse mannen in onze gemeente een talliet (gebedskleed)?

Een talliet is een gebedskleed. De talliet is verbonden met de Joodse identiteit. Volgens de Joodse traditie mogen alleen Joodse mannen een talliet dragen. De talliet is een soort uniform voor de Joodse identiteit en haar roeping naar de volkeren. Daarom vragen wij aan hen die niet Joods zijn om geen talliet of tsietsiejot (enkelvoud: tsietsiet of ook wel schouwdraden) te dragen!

Waarom bidden wij voor de kinderen onder een talliet?

Een talliet (gebedskleed) heeft vier kanaf (vleugels) waaraan de tsietsiet (schouwdraden) zijn bevestigd. De kinderen komen als het ware onder de vleugels van G’d staan, die hen wil beschermen (zie bijv. Psalm 17:8). Het is daarom dat er onder de talliet voor de kinderen gebeden wordt.

Waarom bidden wij in onze dienst ook liturgische gebeden?

Bepaalde liturgische gebeden zijn al heel oud. Jesjoea de Messias kende deze al. Neem bijvoorbeeld de dankzegging over brood en wijn. Jesjoea sprak deze ook uit (zie bijv. Matt. 26:26–27). Verder weten wij dat er ook tijdens de tweede Tempelperiode liturgische gebeden werden gebeden. Waarom zijn liturgische gebeden belangrijk? Omdat er dan gezamenlijk hardop hetzelfde gebed wordt gebeden. En natuurlijk hebben de persoonlijke gebeden ook een plaats in onze samenkomst.

Waarom zingen wij Hebreeuwse liederen?

In een Messiaanse Joodse gemeente heeft het Hebreeuws, de Joodse taal, een belangrijke plaats. Daarom worden er ook liederen in het Hebreeuws (de taal van de Tora) en Ivriet (modern Hebreeuws) gezongen.

Wat is het Sjema?

Het sjema is de belangrijkste belijdenis in het Jodendom. Het belijdt dat er maar één G’d is, de G’d van Israël, de G’d van Avraham, Jitschak en Ja’akov. Er is geen ander.

Waarom volgen wij bepaalde Joodse tradities?

Elk geloof heeft een vormgeving door middel van rituelen. Wij aanbidden de G’d van Israël en Zijn Messias Jesjoea. Dus belijden wij een Joods geloof! Wij willen daarom vorm geven aan ons Joodse geloof vanuit een verbintenis met bepaalde rabbijns-Joodse tradities Op deze manier kunnen Joodse gelovigen hun Messiaanse geloof vanuit hun eigen identiteit en traditie belijden. En gelovigen uit de volken mogen hieraan deelnemen om hun geloof als een Joods geloof te belijden.

Hoe gaan wij met de Joodse traditie om?

Wij respecteren als Messiaanse Joodse gemeente de rijkdom van de rabbijns-Joodse traditie, als een uiting van het geloof in de G’d van Israël, mits deze niet in strijd is met het Woord van G’d! Als Messiaanse gemeente zijn we gehecht aan het tot uitdrukking brengen van de Joods-Bijbelse manier van leven, handelend vanuit de vrijheid in Jesjoea. Dat betekent dat wij ons niet gebonden voelen aan, of stellen onder, de autoriteit van interpretatie van Tora en traditie zoals deze door het rabbijns-Talmoedische Jodendom wordt voorgeschreven. In het rabbijns-Talmoedische Jodendom wordt de Tora Sjebichtav (de geschreven Tora) en de Tora Sjeba’alpé (de mondelinge leer) samen als Tora gezien. Wij accepteren alleen de Tora Sjebichtav (de geschreven Tora) en de rest van de Bijbel als hoogste gezag voor leer, leven en traditie. Daarbij geloven wij dat wij in de vrijheid van de Roeach (Geest) van G’d staan om verschillende rabbijns-Joodse tradities te onderhouden. Maar we geloven niet dat wij aan tradities gebonden zijn. En zeker niet om deze te gebruiken als een meetlat voor geestelijkheid. Wij interpreteren de rabbijns-Joodse traditie vanuit onze verbintenis met Jesjoea, verwijzend naar de volledige vervulling daarvan, in Zijn persoon. Wij leggen daarom de rabbijns-Joodse traditie Messiaans uit. Wij willen ieders identiteit (Joods of niet Joods) in onze gemeente respecteren. G’d maakte geen fout toen Hij aan ieder van ons een unieke, eigen identiteit gaf. G’d riep het Joodse volk niet om andere culturen en identiteiten te vernietigen, maar om aan hen het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van G’d) te brengen. Daarom geloven wij dat Joodse en niet Joodse gelovigen, samen van uit Jesjoea één zijn. Een eenheid, die niet bestaat in uniformiteit maar in verscheidenheid. Eén, maar niet hetzelfde in identiteit, cultuur en roeping. Het is een eenheid in verscheidenheid, tot eer van G’d onze Hemelse Vader.

Wat is kiddoesj?

Op vrijdagavond maken wij kiddoesj. We zeggen een dankzegging over een beker met de vrucht van de wijnstok. Hiermee zetten wij symbolisch de Sjabbat apart, als een dag voor G’d. Als onze dienst afgelopen is, zouden we kunnen vergeten welke dag het ook weer was. Daarom maken wij na de dienst een tweede kiddoesj, om ons er weer aan te herinneren dat het de Sjabbat is, en we na de dienst niet gewoon onze eigen bezigheden opnemen, maar ons aan de Sjabbat blijven houden.

Waarom hebben wij het zo vaak over de Tora?

Wat is de Tora? Het Hebreeuwse woord Tora wordt vaak onjuist vertaald als wet. Maar het Hebreeuwse woord Tora betekent niet wet, maar instructie of onderricht. Maar wat bedoelen wij met het woord Tora? Met het woord Tora bedoelen wij heel G’ds geschreven onderwijs voor Zijn kinderen. Met andere woorden, G’ds Woord: de Bijbel. Maar in het bijzonder bedoelen wij hiermee de 5 boeken van Mosje. Het fundament van G’ds geschreven Woord. De Tora (ook wel vertaald als de wet) kan ons niet redden! We kunnen niet gered worden door ons aan de Tora te houden. Redding en verlossing zijn niet door werken. Daarvoor is de Tora ook niet gegeven. Welk doel heeft zij dan? De Tora is het onderwijs van onze Hemelse Vader voor Zijn kinderen. Je kunt haar vergelijken met een landkaart. De landkaart laat zien of je op een verkeerde weg zit. Maar diezelfde landkaart laat je ook zien hoe je op de goede weg kan blijven. Verder laat zij zien hoe wij ons kunnen omkeren (bekeren) om naar de goede weg terug te komen. Met andere woorden, de Tora laat ons zien hoe wij de weg van G’d kunnen bewandelen. Want als wij onze eigen weg volgen, verdwalen wij en komen wij niet bij onze bestemming aan. Daarom is de Tora zo belangrijk. Maar hoe kunnen wij nu praktisch de Tora volgen? Is daarbij geen uitleg nodig? Jazeker! Velen hebben uitleg over de Tora (de 5 boeken van Mosje) gegeven. Maar welke is de juiste? Er is er maar één die de juiste uitleg aan ons duidelijk maakt. En dat is onze Rabbijn (Tora-leraar) Jesjoea de Messias. Vanuit onze relatie met Jesjoea de Messias, komt de Tora tot haar doel. We worden van daaruit opgevoed door G’d onze Hemelse Vader! Maar waarom dan die opvoeding? Omdat we dan vanuit onze verbintenis met Jesjoea en Zijn Tora-leer kunnen opgroeien tot volwassen zoons en dochters van de Eeuwige, die een aandeel in Zijn koninkrijk zullen ontvangen. Maar helaas vinden veel gelovigen vandaag de Tora niet belangrijk. Ze missen daardoor een groot stuk opvoeding vanuit G’ds geschreven Woord.

Geloven wij als Messiaanse Joodse gemeente in de werking en de kracht van de Heilige Geest?

Jazeker! Het is Bijbels! De Heilige Geest noemen wij in het Hebreeuws: De Roeach haKodesj. Wij geloven in de kracht, de werking en de gaven van de Roeach haKodesj. De kracht, werking en gaven van de Roeach haKodesj zijn niet te scheiden van het Bijbelse Messiaanse Joodse geloof. En over de werking hiervan, lezen we niet alleen in het Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament). Zonder de werking van de Roeach haKodesj zouden wij geen Bijbel hebben. Heel G’ds Woord staat vol met de kracht en de bovennatuurlijke werking van de Roeach HaKodesj!

Waarom wordt er soms in onze gemeente gedanst?

Het aanbidden van G’d doen we niet alleen met onze stem. Wij geloven, dat wij G’d behoren te

aanbidden met onze stem én met ons lichaam. Daar hoort het gezamenlijk dansen ook bij. Daarbij

is de nadruk op: gezamenlijk! Dus niet een individueel vrij dansen, maar een gezamenlijk, met elkaar

dansen voor G’d en Jesjoea de Messias. Het samen dansen is niet moeilijk. We zijn allen talmidiem, leerlingen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te dansen en zo G’d te aanbidden.

Wanneer zijn de Bijbelse en Joodse feesten?

Deze staan hier onder:

(C) Foto's: https://pixabay.com

bottom of page