top of page

HET MESSIASBELIJDEND JODENDOM IS EEN HERSTEL BEWEGING!

Wat bedoelen wij hiermee? Wij willen dit verduidelijken door de volgende drie vragen te stellen en te beantwoorden:

WAT IS JODENDOM?

WAT IS MESSIASBELIJDEND JODENDOM?

WAT IS CHRISTENDOM?

WAT IS JODENDOM?

WAT IS HET MESSIASBELIJDEND JODENDOM?

Onder ‘Jodendom’ verstaan wij alles wat te maken heeft met het Joodse volk en zijn identiteit. In het bijzonder denken wij hierbij aan het Joodse geloof. Maar wat is het Joodse geloof? De meeste mensen denken hierbij meteen aan het rabbijnse Jodendom, dat onderverdeeld is in verschillende stromingen (van ultraorthodox tot liberaal). Maar weinigen denken hierbij aan het Karaïtische Jodendom. Dit accepteert de mondelinge leer van het rabbijnse Jodendom niet als gezaghebbend. Het Karaïtische Jodendom is ook, naast het rabbijnse Jodendom, een Joodse geloofsstroming. Tijdens de eerste eeuw van de gangbare jaartelling bestond het Jodendom uit verschillende geloofsstromingen, waarbij het rabbijnse (Farizese) Jodendom deel uitmaakte van een groter en veelzijdiger geheel.

WAT IS MESSIASBELIJDEND JODENDOM?

Het Messiasbelijdend Jodendom was één van de vele Joodse geloof --stromingen uit de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Het stond bekend onder de naam: Natzratiem (Nazoreeërs) en noemde zichzelf: volgelingen van haDerech (de Weg). Het Messiasbelijdend Jodendom geloofde dat Jesjoea haNotzri (Van Nazareth) de beloofde Messias is. Volgens hen begint de heerschappij van de Masjiach niet eerst in het land Israël, maar in de individuele levens van mensen. In de toekomst zou Hij het Malchoet (Koninkrijk) aan Israël herstellen. Na de verwoesting van de Beet haMikdasj (de Tempel) verdween deze Joodse geloofsstroming uit de geschiedenis. Pas bij de opkomst van het Zionisme en de stichting van de moderne staat Israël kwam het als een Joodse beweging weer langzaam terug. Vandaag zijn er over heel de wereld verschillende Messiasbelijdende stromingen, synagogen en gemeenten.

WAT IS CHRISTENDOM?

Het Christendom is de niet-Joodse versie van het Messiaanse Joodse geloof. In Antiochië werden de niet-Joodse volgelingen van Jesjoea voor het eerst Christenen genoemd. Tijdens de eerste paar honderd jaar van de gangbare jaartelling voelden velen van hen zich verbonden met het Jodendom. Maar door de Christelijke kerkleiders werd er steeds meer bewust een wig gedreven tussen de Christenen en het Jodendom. Het anti-judaïsme (d.i. ‘tégen het Joodse geloof’) zou de Christelijke kerk steeds meer gaan beheersen. Uiteindelijk zou hierdoor het antisemitisme (d.i. ‘tégen het Joodse volk’), dat zijn wortels had in de oudheid, verschrikkelijke vormen gaan aannemen. Hierbij denken wij aan: de kruistochten, de Inquisitie, de pogroms en de sjoa (Jodenvervolging door de nazi's). Wij willen wij natuurlijk niet de ware gelovige Christenen over één kam scheren met hen die gruweldaden bedreven, maar één ding staat vast: de Christelijke kerk heeft bloed aan haar handen! Vandaag de dag zijn er steeds meer Christenen die zich hiervan bewust zijn. Niet alleen dat; een groeiend aantal Christenen is geïnteresseerd in de Joodse wortels van hun geloof. En anderen van hen willen samen met hun Messiasbelijdende Joodse broers en zussen hun geloof belijden als zijnde een Bijbels Joods geloof.

HET MESSIAANSE JODENDOM: EEN HERSTELBEWEGING!

Het Messiasbelijdend Jodendom is niet ‘rabbijns Jodendom’. Het is een herstel van een Joods-Messiaanse beweging! Hoewel het Messiasbelijdend Jodendom geen rabbijns Jodendom is, weet zij zich wel verbonden met de Joodse identiteit en haar rijke tradities. Messiaanse Joden worden helaas nog steeds niet als volwaardige Joden door de Joodse gemeenschap geaccepteerd! Maar wij geloven dat dit op een dag zal veranderen.

 

Rabbi David Chernoff: Fulfillment of Last Days Prophecy

Our Jewish Roots:  The Messianic Miracle #1:

Revival in America and Israel

Our Jewish roots: The Messianic Miracle #2:

The Congregational Movement

 

          Our Jewish Roots: The Messianic Miracle #3:

                     The Effect on Christianity Today

 

          Our Je​wish Roots: The Messianic Miracle #4:

     The "Missing Link" in World Mission and Blessing

Messianic Jews Documentary - TBN Israel

 

 WAT IS MESSIASBELIJDEND JODENDOM ? 

De heersende gedachten blijft: men kan Joods zijn of een volgeling van Jezus, maar onmogelijk beide! 

Maar de Schrift onthult iets heel anders. Door Messiaansbelijdende rabbijnen Jonathan Bernis en David Levine.

"Dus? Wat ben je?” vraagt iemand je met een verbijsterde blik. “Een Jood of een Christen?” Dit is een typische reactie nadat een Joods persoon uitlegt dat hij of zij Jezus van Nazareth als Messias heeft aanvaard. Voor velen is het idee dat iemand in Jezus kan geloven en toch een Jood kan blijven een tegenstrijdigheid van terminologie. "Of je bent Joods of je bent Christen, maar je kunt niet allebei zijn omdat Joodse mensen niet in Jezus geloven." Dit is de gedachtegang van veel joden en Christenen.

 

Daarentegen stelt een centrale leerstelling van het Messiasbelijdend Jodendom dat wanneer een Jood Jesjoea (Jezus) accepteert, hij of zij de Joodse Messias heeft aanvaard! Aangezien Jesjoea werd geboren uit een Joodse moeder in het Joodse thuisland, zoals voorspeld in de Hebreeuwse Geschriften, houden Joodse mensen die op Hem vertrouwen niet op Joods te zijn! In plaats daarvan worden ze “Messiasbelijdende joden”. Het feit is dat de meeste mensen met een gemiddelde Joodse opvoeding meer praktiserende Joden worden nadat ze Jesjoea als Messias hebben aanvaard.

 

Jesjoea was zelf een praktiserende Jood. Al Zijn onderwijs was gebaseerd op de Thora en de Profeten (de Hebreeuwse Bijbel.) Jesjoea zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Tora en de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen.” (Mattheüs 5:17) Al Zijn aanvankelijke volgelingen waren Joods - en ze geloofden zeker nooit dat ze hun Joodse identiteit hadden verlaten. Zelfs de apostel Paulus, de man die het meest verantwoordelijk was voor het brengen van de boodschap van Jesjoea aan de heidenen, bleef zijn hele leven een praktiserende Jood. Hij wordt in het Nieuwe Verbond geciteerd als verklarend dat hij nooit de gewoontes of tradities van het Jodendom had geschonden. (Handelingen 21:24-26; 24:14; 28:17)

 

De vroege volgelingen van Jesjoea leefden als Joden en werden erkend als Joden. Veel verschillende Joodse schrijvers als Abba Eban en Rabbi Joseph Telushkin zijn het erover eens dat deze mannen en vrouwen die Jesjoea voor het eerst volgden, deel bleven uitmaken van de Joodse gemeenschap. Hun religie werd gezien als één tak - onder vele takken - - het jodendom.

 

Pas tientallen jaren later (na 100 CE), toen steeds meer heidenen in Jesjoea gingen geloven, ontstond er een nieuw, niet-joods karakter van het "christendom" dat afweek van zijn Joodse wortels. In 325 GJT op het Concilie van Nicea scheidde het ''christendom” zich volledig af van alles wat Joods was.

 

Dus vandaag, bijna twintig eeuwen vanaf de tijd van Jesjoea, zien de meeste mensen het Jodendom en het Christendom als twee verschillende religies. De heersende gedachte blijft: men kan Joods zijn of een volgeling van Yeshua, maar men kan niet beide zijn.

 

Maar de Schrift onthult iets heel anders. De Messiasbelijjdende Jood beschouwt zowel de Hebreeuwse Geschriften als de geschriften van de apostelen als het volledige gezaghebbende, geïnspireerde Woord van G-d. In het Messiasbelijdend jodendom is de Bijbel de basis voor zowel geloof als praktijk. Het is de Schrift zelf, niet de huidige meningen, denkwijzen, commentaren of zelfs tradities, die de basis vormen voor het Messiasbelijdend Jodendom.

 

Jesjoea’s hele aardse bediening was gericht op het Joodse volk. Nadat Hij Zijn twaalf discipelen had opgeleid, zond Hij hen eerst uit met de duidelijke instructie om "alleen naar de verloren schapen van het Huis van Israël te gaan." Hoewel hij als apostel voor de heidenen was aangesteld, sprak Paulus nog steeds als eerste in synagogen terwijl hij reisde, terwijl hij het Goede Nieuws verkondigde. "Ik schaam me niet voor het goede nieuws van de Messias", schreef hij, "want het is de kracht van G-d voor de redding van iedereen die gelooft, eerst de Jood, dan de [heiden]." (Romeinen 1:16)

 

Hoewel de oorsprong van de Messiasbelijdende Joodse beweging bijna 2000 jaar oud is (van rond 33 CE), is haar zichtbare heropleving als een gemeentelijke beweging vrij nieuw. In 1915 waren er genoeg Joodse volgelingen van Yeshua om een Amaricaanse organisatie te vormen: de Hebreeuwse Christelijke Alliantie. Binnen tien jaar breidde deze organisatie, de eerste in zijn soort, zich uit over de hele wereld en werd in 1925 de Internationale Hebreeuwse Christelijke Alliantie geboren.

 

Vóór de opkomst van de Nazi’s was er een aanzienlijke messiasbelijdende joodse bevolking in Europa. De rabbijnen van verschillende synagogen waren gaan geloven dat Jesjoea de beloofde Messias was en hadden hun hele kudden tot geloof in Hem geleid. Deze Joden, net als miljoenen andere Europese joden, werden vermoord tijdens Hitlers genocidale 'Endlösung', herinnerd als haShoah (de Holocaust.).

 

Als gevolg van de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd Jeruzalem voor het eerst in duizenden jaren herenigd onder Joodse heerschappij. Messiasbelijdende Joden begrijpen dat de hereniging van de stad een vervulling is van Yeshua's profetie dat "de tijden van de heidenen die Jeruzalem vertreden (Lukas 21) zouden eindigen. Interessant is dat pas in 1967 de huidige herstelbeweging, die nu algemeen bekend staat als Messiasbelijdend Jodendom, begon te groeien.

 

Gedurende deze periode, verspreidde een bredere spirituele opwekking, bekend als "de Jezus-beweging" zich als een lopend vuurtje onder duizenden jonge mensen die op zoek naar de zin en het doel van hun leven waren, in een beangstigende en onzekere wereld. Honderden Joodse jongeren kwamen in die jaren tot geloof in Jesjoea. Deze jonge Joodse gelovigen werden geestelijk ontwaakt door een relatie met de Messias en begonnen hun Joodse identiteit te herontdekken! Uit deze vurigheid werd het moderne Messiasbelijdend Jodendom geboren.

 

Messiasbelijdend Jodendom is een gemeentebeweging die bestaat uit mensen met zowel Joodse als niet-Joodse achtergronden die hun relatie met G-d beleven in de context van de Joodse levensstijl en indentity. Het is een beweging van mensen die terugkeren naar het geloof en de praktijk van de vroege volgelingen van de Nazarener. En ten slotte is het een herstelbeweging, aangezien G’d Zijn belofte vervult om Zijn volk Israël in deze dagen tot Zichzelf te herstellen.

De Messiasbelijdende Visie

is een openbaring en begrijpen van:

• G’ds blijvende trouw aan Israël en het Joodse volk, en Zijn plan om hen te gebruiken om een licht voor de volkeren te zijn.

• G’d’s enige plan van verlossing door een toewijding aan Jesjoea haMasjiach.

• De waarde van Messiasbelijdende gemeenten als profetische getuigenis voor zowel de Joodse gemeenschap als

  Christelijke gemeenten.

• De harmonie tussen Joods zijn en geloven in Jesjoea, en de continuïteit van de Joodse Geschriften en de geschriften van    het Nieuwe Verbond.

• Een eindtijd opwekking van het Joodse volk.

What is Messianic Judaism?

The prevailing mindset remains: One may be either Jewish or a follower of Jesus, but cannot possibly be both! But the scriptures reveal something profoundly different. By Messianic Rabbis Jonathan Bernis and David Levine.

So? What are you?”someone asks you with a bewildered look. “A Jew or a Christian?” This is a typical response after a Jewish person explains that he or she has accepted Jesus of Nazareth as Messiah. For many, the idea that a peron can believe in Jesus and still remain a Jew is a contradiction in terms. “Either you are Jewish of you are Christinan, but you can’t be both because Jewish people don’t believe in Jesus.”This is the mindset held by many Jews and Christians alike.

 

In contrast, a central tenet of Messianic Judaism asserts that when a Jew accepts Yeshua, (Jesus) he or sche has accepted the Jewish Messiah! Since Yeshua was born of a Jewish mother in the Jewish homeland ,as foretold in the Hebrew Scriptures, Jewish people who trust in Him don’t stop being Jewish! Rather, they become “Messianic Jews.” The fact is, that most people with nominal Jewish upbringing become more observant Jews after accepting Yeshua as Messiah.

 

Yeshua himself was an observant Jew. All of His teachings were based on the Torah and the Prophets (the Hebrew Bible.) Yeshua said, “Do not think that I have come to abolish the Torah and the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.” (Matthew 5:17) All of His initial followers were Jewish - - and they certainly never believed they had forsaken their Jewish identity. Even the apostle Paul, the man most responsible for taking the message of Yeshua tot he Gentiles, remained an observant Jew throughout His life, He is quoted in the New Covenant as declaring that he had never violated the customs or traditions of Judaism. (Acts 21:24-26; 24:14; 28:17)

 

The early followers of Yeshua lived as Jews and were recognized as Jews. Such varied Jewish writers as Abba Eban and Rabbi Joseph Telushkin agree that these men and women who first followed Yeshua remained part of the Jewish community. Their religion was understood to be one brach—among many branches - - Judaism.

 

It wasn’t until decades later (after 100 CE,) as more and more Gentiles came to believe in Yeshua, that a new, nor Jewish character of “Christianity” emerged deviating from its Jewish roots. In 325 CE at the Nicean Council,’‘Christianity” formally separated itself from all things Jewish.

 

Thus, today, almost twenty centuries from the time of Yeshua, most people see Judaism and Christianity as two distinct religions. The prevailing mindset remains: one may be either Jewish of a follower of Yeshua, but one cannot possibly be both.

 

But the scriptures reveal something profoundly different. The Messianic Jew considers both the Hebrew Scriptures and the writings of the apostles as the complete authoritative, inspired Word of G-d. In Messianic Judaism, the Bible is the foundation for both belief and practice. It is the Scriptures themselves, not current opinions, mindsets, commentaries or even traditions, which provide the basis for Messianic Judaism.

 

Yeshua’s entire earthly ministry was directed toward the Jewish people. After training His twelve disciples, He first sent them out with the clear instruction to “go only tot he lost sheep of the House of Israel.” Although commissioned as the apostle tot he Gentiles, Paul still spoke first in synagogues as he traveled, sharing the Good News. “I am not ashamed of the Good News of Messiah.”he wrote, ‘for it is the power of G-d for the salvation of everyone who believes, first the Jew,then fort the [Gentile].”(Romans 1:16)

 

While the origins of the Messianic Jewsh movement are almost 2,000 years old (from around 33 CE,) its visible resurgence as a congregational movement is quite new. In 1915, there were enough Jewish followers of Yeshua to form an Amarican organization: the Hebrew Christian Alliance. Within ten years, this organization, the first of its kind, expanded around the world, becoming the International Hebrew Christian Alliance in 1925.

 

Before the rise of the Natzis, there was a substantial Messianic Jewish population in Europe. The rabbis of several synagogues had come to believe that Yeshua was the promised Messiah, and had led their entire flocks to faith in Him. These Jews, like millions of other European Jews, were killed during Hitler’s genocidal ‘Final Solution” remembered as haShoah (the Holocaust.)

 

As a result of the 1967 Six Day War, Jerusalem was reunited under Jewish rule fort the first time in thousands fo years. Messianic Jews understand the reunification of the city to be a fulfillment of Yeshua’s prophecy that “the times of the Gentiles treading upon upon Jerusalem (Luke 21,) would come to a close. Interestingly, it was not until 1966 that the current restoration movement now widely known as Messianic Judaism, began to grow.

 

During the period, a broader spiritual revival, known as “the Jesus Movement.” spread like wildfire among thousands of young people searching for meaning and purpose of their lives, in a turbulent and uncertain world. Hundreds of Jewish youths came to faith in Yeshua during those years. These young Jewish believers spiritually awakened through a relationship with the Messiah, began to rediscover their Jewish identities! Out of this fervor, modern-day Messianic Judaism was born.

 

Messianic Judaism is a congregational movement made up of people from both Jewish and Gentile backgrounds who live out their relationship with G-d in the context of Jewish lifestyle and identity. It is a movement of people returning tot he faith and practice of the early followers of the Nazarene. And finally, it is a restoration movement, as G-ds fulfills His promise to restore His people Israel to Himself in these days.

The Messianic Vision

Is a revelation and understanding of:

•G-ds continued faithfulness to Israel and the Jewish people, and His plan to use them to be a light to all nations.

•G-ds only plan for salvation through a commintment to Yeshua HaMashiach.

•The value of Messianic Congregations as a prophetic witness both tot he Jewish community and tot he Gentile Christians.

•The harmony between being Jewish and believing in Yeshua, and the continuity of the Jewish Scriptures and writings of 

  the New Covenant.

•An end time reivival of the Jewish People.

bottom of page